Centrum rozwoju dzieci i dorosłych

Pomagamy
dzieciom:

 • z zaburzeniami mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
 • z dysleksją
 • z dysortografią
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • z zaburzeniami przetwarzania centralnego (niedosłuch centralny)
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z dyspraksją

Pozytywne efekty terapii obserwuje się również u dzieci:

 • z autyzmem
 • z zespołem Aspergera
 • z zespołem Downa
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym

Metoda ta stosowana jest u osób dorosłych:

 • z zaburzeniami mowy (jąkanie)
 • z zaburzeniami pamięci
 • z problemami radzenia sobie ze stresem
 • z zaburzeniami głosu spowodowanymi niewłaściwym używaniem głosu
 • jako terapia wspomagająca w leczeniu nerwic, depresji, bezsenności
 • u kobiet w ciąży jako przygotowanie do porodu i stymulowanie rozwoju nienarodzonego dziecka

Zarówno u dzieci jak i u dorosłych przeprowadzenie treningu uwagi słuchowej pomaga w nauce języków obcych. Przećwiczenie ucha przed rozpoczęciem nauki języka obcego, ułatwia i przyspiesza przyswajanie tego języka. Natomiast przeprowadzenie treningu podczas nauki pozwala znacznie poprawić płynność wypowiedzi oraz akcent.

Metoda Tomatisa

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra – prof. Alfred Tomatis. Metoda ta ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Jej podstawowym celem jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Metoda ta, stosowana jest w ponad 200 ośrodkach na całym świecie, w Polsce od kilku lat stosowana jest w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie oraz w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, a także w wielu ośrodkach specjalnych i oddziałach integracyjnych, korzystają z niej dzieci, nastolatki i dorośli.

Jak przebiega trening uwagi słuchowej?

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa poprzedzony jest wykonaniem testu uwagi i lateralizacji słuchowej. Test ten wykonywanym jest za pomocą audiometru, który mierzy odpowiedzi na poszczególne częstotliwości, pomaga również ustalić stopień uwagi słuchowej oraz ucho dominujące. Podczas testu, w przypadku dzieci, przeprowadzany jest wywiad z rodzicami dotyczący: przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych, przebytych chorobach. Na tej podstawie opracowuje się indywidualny program treningu.

Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha – „ćwiczy” ono ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości, materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta. Stwierdzono, że minimalny wymiar treningu słuchowego wynosi 46 godzin.

Etap I - 30 godz. ćwiczeń rozłożonych na 15 dni, po dwie godziny dziennie.

Etap II - 16 godz. ćwiczeń odbywających się po 1-2 miesięcznej przerwie rozłożonych na 8 dni po 2 godziny dziennie

Czasami zalecane są powtórki co 3-6 miesięcy .

Długość trwania programu terapeutycznego różni się w zależności od stopnia nasilenia problemów dziecka. W trakcie trwania treningu przeprowadzane są kolejne testy uwagi słuchowej co pozwala na monitorowanie osiąganych postępów. Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub spać.

W trakcie trwania treningu przeprowadzane są kolejne testy uwagi słuchowej co pozwala na monitorowanie osiąganych postępów oraz opracowanie programu treningu na kolejny etap.

Tomatis a ciąża

Kiedyś twierdzono, że dziecko rodzi się głuche i zaczyna słyszeć dopiero kilka tygodni od narodzenia. Dzisiaj wiemy, że w 16 tygodniu ciąży płód słyszy już odgłosy z otoczenia i zaczyna reagować na głos matki. W 24 tygodniu zarówno ucho, jak i narząd słuchu są już w pełni rozwinięte. Przed narodzinami dziecko jest w stanie zapamiętać rytm i ton muzyki oraz mowy.  Im więcej więc różnych dźwięków słyszy tym lepiej będzie wykształcony jego słuch i łatwiej nauczy się mówić.

Dlatego przyszła mama powinna słuchać dużo muzyki, ważne jest by stymulować siebie i dziecko poprzez tzw. dobre słuchanie czyli wykorzystywanie wysokiej jakości dźwięków i szerokiego zakresu częstotliwości. Dziecko nie powinno być jednak narażone na nieprzyjemne dźwięki. Ważne jest by unikać:

 • głośnych koncertów,
 • stawania przy głośnikach,
 • przebywania w pomieszczeniach, w których jest ciągły dudniący hałas.
 • szkodliwe dla maleństwa są również niskie dźwięki np. szum włączonych komputerów.
Korzystne bardzo jest uczestnictwo kobiety ciężarnej w treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa, podczas którego zapewniamy „dobre słuchanie”, wykorzystując muzykę Mozarta posiadającą szeroki zakres częstotliwości i chorały gregoriańskie, które mają rytm zbliżony do naturalnego rytmu oddechowego ludzkiego organizmu dlatego odprężają i uczą prawidłowego oddechu. Co jest bardzo ważne w czasie ciąży ponieważ kobieta spodziewająca się dziecka ma wiele obaw, przeżywa bardzo wiele skrajnych emocji, i przenosi je na dziecko, dlatego piorytetowe jest zapewnienie jej w tym czasie relaksu i spokoju.

Kiedy Tomatis rozpropagował swój trening w klinice położniczej, okazało się, że:

 • porody stały się krótsze i łatwiejsze
 • zrelaksowane kobiety mniej skarżyły się na ból
 • zmniejszyła się liczba cięć cesarskich
 • zaobserwowano więcej porodów o prawidłowym ustawieniu płodu
 • umieralność noworodków spadła do zera

Trening można rozpocząć już od 24 tygodnia ciąży. Przyszłe mamy zakładają słuchawki i słuchają dostosowanego do siebie indywidualnego programu. W ten sposób wyrabiają u siebie prawidłowe nawyki słuchowe. W czasie zajęć mogą się położyć a nawet zasnąć, co nie obniża efektu terapii.
Trening metodą Tomatisa pozwoli ciężarnej:

 • uwolnić się od niepokoju i stresu,
 • nauczy swobodnego oddychania,
 • będzie miał także korzystne działanie na regulację snu,
 • a także będzie zapobiegał spadkowi energii, który występuje często po urodzeniu,
 • przyczyni się do rozwoju dziecka, jego umiejętności komunikacji.

Uwaga słuchowa

Uwaga słuchowa to aktywne słuchanie wymagające zaangażowania świadomości, woli. To umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpanie z nich informacji. O ile słyszenie jest funkcją, która zależy od stanu narządu słuchu, słuchanie jest umiejętnością, która rozwija się przez całe życie człowieka i może podlegać treningowi. „Słuch absolutny" nie jest gwarantem umiejętności dobrego słuchania. Dziecko może dobrze słyszeć, ale nie oznacza to, że potrafi równie dobrze słuchać czyli, że ma prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową.

Mając nieprawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową możemy mieć trudności z:

 • prawidłową selekcją i analizą dźwięków,
 • rozróżnianiem wysokich i niskich częstotliwości,
 • a także nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem, co jest konieczne w przypadku poprawnego czytania i pisania.

Uwaga słuchowa wiąże się też z lateralizacja słuchową czyli dominacją ucha. Uchem dominującym powinno być ucho prawe, ponieważ odpowiedź na informacje dźwiękowe jest szybsza i precyzyjniejsza. Wiele trudności szkolnych wynika właśnie z nieprawidłowej lateralizacji, czyli dominacji ucha lewego.

Przyczyny zaburzeń uwagi słuchowej

 • Powikłania w okresie ciąży i w okresie okołoporodowym
 • Opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • Opóźnienie rozwoju mowy
 • Nawracające zapalenia uszu
 • Wszelkie traumatyczne przeżycia, urazy emocjonalne na każdym etapie rozwoju

Objawy zaburzeń uwagi słuchowej

Objawy związane ze słuchaniem receptywnym, czyli ze słuchaniem tego, co dociera z zewnątrz:

 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • zaburzenia koncentracji,
 • mylenie podobnie brzmiących słów,
 • błędna interpretacja pytań i poleceń,
 • konieczność częstego powtarzania poleceń i nieumiejętność spełniania poleceń wieloczłonowych;

Objawy związane ze słuchaniem ekspresyjnym, dotyczącym w głównej mierze słuchowej kontroli własnych wypowiedzi:

 • monotonne wypowiedzi,
 • problemy z płynnością i wyrazistością wypowiedzi,
 • ubogie słownictwo, nadużywanie stereotypów,
 • mylenie liter lub odwracanie ich kolejności,
 • słabe rozumienie tekstu czytanego,
 • problemy z czytaniem na głos,
 • problemy z głoskowaniem,
 • nieumiejętność czystego śpiewania;

Objawy zaburzeń uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej w obrębie funkcji motorycznych:

 • brak poczucia rytmu,
 • niewyraźne pismo,
 • mylenie strony prawej i lewej,
 • problemy z organizacją i struktura ruchu,
 • mieszana dominacja;

Objawy w zakresie poziomu energii:

 • trudności z porannym wstawaniem,
 • męczliwość,
 • poczucie przytłoczenia
 • uleganie przygnębieniu,
 • bierność lub nadaktywność;

Objawy w zakresie postaw społecznych:

 • mała tolerancja na frustrację,
 • brak wiary w siebie, nieśmiałość,
 • tendencja do wycofywania się,
 • drażliwość,
 • niedojrzałość,
 • brak motywacji do nauki i pracy,
 • negatywne nastawienie do nauki i pracy.

Efekty terapii

Efekty stosowania treningu słuchowego metodą Tomatisa:

Skuteczniejsze uczenie się

Zwiększenie koncentracji

Szybsze i trwalsze zapamiętywanie

Zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych

Zwiększenie sprawności komunikowania się

Polepszenie radzenia sobie z emocjami

Polepszenie radzenia sobie ze stresem

Polepszenie koordynacji ruchowej

Skuteczniejsza nauka języków obcych

Lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału

Kontakt

ul. Boczna 6 44-240 Żory

ING Bank Śląski:
88 1050 1676 1000 0090 9005 6772

Tamara Szymańska
+48 695 82 62 72

abirecentrum@gmail.com